ضوابط انجام خدمات جراحی

 • کشیدن دندان: در بیش از 3دندان به ارسال پانورکس اولیه نیاز است.
 • جراحی دندان يا ريشه نهفته در نسج نرم: شامل فلپ و بخیه ی موضع می باشد. هزينه فلپ و بخيه در محاسبات لحاظ شده و جداگانه محاسبه نخواهد شد .
 • جراحی دندان يا ريشه نهفته در نسج سخت: شامل فلپ، برداشت استخوان و بخيه موضع می باشد. هزینه فلپ و بخیه در محاسبات لحاظ شده و جداگانه پرداخت نخواهد شد.
 • آلوئولوپلاستی نیم فک: صرفاً در صورتیکه کشیدن دندان ها در مرکز دیگری انجام شده باشد. همراه با کشیدن دندان پرداخت نمی شود و جهت اصلاح ریج در ناحیه بی دندانی قبل از انجام پروتز متحرک قابل پرداخت می باشد.  هزینه فلپ و بخیه در محاسبات لحاظ شده و جداگانه پرداخت نخواهد شد.
 • عمیق کردن وستيبول نیم فک: صرفاً پیش از انجام پروتز متحرک قابل پرداخت است. 
 • فرنکتومی: ناحیه مورد عمل ذکر شود و نیاز به فتوگرافی بعد از درمان دارد.

جراحی های دندان یا ریشه نهفته در نسج نرم و سخت، آلوئولوپلاستی نیم فک و عمیق کردن وستیبول نیم فک نیاز به پانورکس اولیه دارد. درمانهای فوق به همراه فرنکتومی در صورت انجام توسط متخصص جراحی فک – صورت و پریو با نرخ متخصص پرداخت می شود.

 • کیست و تومورهای کوچک داخل استخوانی: نیاز به پانورکس اولیه دارد.
 • بازکردن آبسه داخل دهان: با سایر خدمات مانند پالپوتومی یا اندو همان دندان قابل پرداخت نمی باشد.

خدمات فوق نیز در صورت انجام توسط متخصص جراحی فک – صورت با نرخ متخصص پرداخت می شود.

 • درمان درای ساکت (هر جلسه): حداکثر تا 3 جلسه قابل پرداخت است و شامل درمان دندان خارج شده توسط همان مرکز نمی شود. 
 • بخیه هر ناحیه: بعنوان یک عمل مستقل قابل پرداخت است و همراه با جراحی های دهان و دندان قابل پرداخت نیست. در هر کوادرانت فقط هزینه بخیه یک ناحیه پرداخت می شود.
 • اکسپوز کردن دندان: صرفاً جهت تسهیل رویش دندان نهفته انجام می شود و نیاز به پانورکس اولیه دارد. در صورت انجام توسط جراح فک و صورت- پریو- اطفال با نرخ متخصص پرداخت می شود.
 • آمپوتاسیون ریشه: خدمتی مستقل بوده و همراه کشیدن دندان قابل پرداخت نمی باشد. به گرافی بعد از درمان نیاز دارد. در صورت انجام توسط جراح فک و صورت- پریو  با نرخ متخصص پرداخت می شود.
 • بیوپسی از بافت نرم- بیوپسی از بافت سخت: ارسال گزارش پاتولوژی الزامی است.

در صورت انجام توسط جراح فک – صورت و پریو با نرخ متخصص پرداخت می شود.

پیام بگذارید