تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 ابلاغ شد

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1401 ابلاغ شد
هیئت وزیران طی بخشنامه شماره 21239 مورخ 1401/02/12 تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی ملاک عمل در بخش خصوصی مربوط به سال 1401 را ابلاغ نمود.
طبق مصوبه فوق تکلیف میزان رشد تعرفه های دندان پزشکی در سال 1401 مشخص شده و بدین ترتیب با اعمال ضریب ریالی سه گانه (جزء حرفه ایی، جزء فنی و جزء موارد و لوازم مصرفی) در ارزش نسبی خدمات دندان پزشکی جاری کشور، تعرفه های ملاک عمل در بخش خصوصی به زودی توسط سندیکای بیمه گران ایران و بیمه مرکزی تهیه و اعلام خواهد گردید.
لازم به ذکر است که تاکنون در خصوص تعرفه خدمات انجام شده در لابراتوارهای دندان پزشکی مبلغی اعلام نگردیده است.
میزان رشد ضریب ریالی اجزاء (سه گانه) ارزش نسبی خدمات دندان پزشکی در سال 1401 نسبت به سال گذشته به شرح جدول زیر است.

سال ضریب/اجزای سه گانهجزء حرفه ایجزء فنیجزء لوازم مصرفی
ضریب ریالی 1401362,000637,000272,000
ضریب ریالی 1400329,000455,000181,000
درصد مقدار رشد 10%40%50%

پیام بگذارید