تعرفه دندان پزشکی 1400 -1401 سندیکای بیمه گران ایران اعلام شد

تعرفه ملاک عمل برای مراکز و رسیدگی به اسناد خسارت 1400-1401 توسط سندیکای بیمه گران ایران اعلام شد

در دستور العمل اجرایی تعرفه تاریخ شروع اجرای تعرفه اعلام نگردیده که به محض اعلام در همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد

به زودی میتوانید فایل تعرفه اجرایی را از طریق همین وب سایت آسپا و یا صفحه دانلود نمایید

منتظر خبر های بعدی باشد…

پیام بگذارید