اطلاعیه

نظر به اینکه از تاریخ 01/07/1401 کلیه وظایف شرکت ارتقا سلامت پاسارگاد به موسسه ارزیابان سلامت پارس منتقل گردیده است، کلیه عملیات فی مابین از تاریخ مذکور با نام اختصاری آسپا متعلق به موسسه ارزیابان سلامت پارس خواهد بود. لذا مقتضی است منبعد هر گونه عملیات مرتبط مالی نیز با موسسه فوق الذکر انجام پذیرد.

پیام بگذارید