اطلاعیه

نظر به اینکه از تاریخ 01/07/1401 کلیه وظایف شرکت ارتقا سلامت پاسارگاد به موسسه ارزیابان سلامت پارس منتقل گردیده است، کلیه عملیات فی مابین از تاریخ مذکور با نام اختصاری آسپا متعلق به موسسه ارزیابان سلامت پارس خواهد بود. لذا مقتضی است ادامه مطلب

تعرفه خدمات دندانپزشکی سال 1401

تعرفه تعرفه خدمات دندانپزشکی مورد تعهد بیمه های بازرگانی براساس مصوبه هیئت محترم وزیران در سال 1401 پس از بررسی های فنی و کارشناسی در سندیکای بیمه گران ایران معین و جهت اجرا از 1401/04/01 ابلاغ گردیده است. جدول تعرفه ملاک عمل ادامه مطلب