تکمیل مستندات

تکمیل مستندات صورت حساب دندانپزشکی بیمه شدگان
  • لطفا نام و نام خانوادگی صاحب صورت حساب را درج نمایید
  • کد ملی 10 رقمی بیمار را بصورت دقیق وارد نمایید
  • درصورتی که بیمار، بیمه شد اصلی میباشد نیازی به وارد کردن این فیلد نیست
  • نام شرکت بیمه گر (مانند پاسارگاد،البرز، آرمان و...) را وارد نمایید.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    حداکثر حجم مجاز 1 مگابایت میباشد