معرفی شرکت آسپا

حلقه مدیران و کارشناسان شرکت آسپا از سال ۱۳۸۵ گردهم آمدند. با تجربه سالها فعالیت در حوزه های مختلف کارشناسی و مدیریتی بخش سلامت .این گروه مصمم بودند تا تجربیات ارزشمند گذشته فارغ از بروکراسی پیچیده اداری و به دور از آسیب های رایج بخش دولتی به نحوی موثر در بخش غیر دولتی بکار گرفته شود. اعتقاد راسخ گروه این بود که بسیاری از ضعف ها ،کاستی ها و مشکلات در سیاست گذاری ،برنامه ریزی ،مدیریت و اجرای طرح های بخش سلامت به دلیل مشکلات بخش دولتی در آن بخش لاینحل باقیمانده و با برنامه ریزی و مدیریت مبتنی بر خرد جمعی در بخش خصوصی قابل حل می باشد. بدین ترتیب گروه اولیه تحقیق و پژوهش پیرامون عملیاتی شدن موضوع را آغاز نمودند.ما حصل این تحقیقات ،گرداوری اطلاعات ارزشمندی از حوزه های مختلف ، تجربیات سایر کشورها، المان ها و عوامل موثر بر بخش سلامت،مختصات بازار سلامت، قوانین و مقررات موجود و ده ها سرفصل مهم دیگر است که اکنون نزد این گروه بصورت تجربیات افزوده یا مستندات مختلف موجود می باشد. این سرمایه ارزشمند ما را کمک خواهد نمود تا در ادامه راه، دچار آزمون و خطاهای رایج در کشور نگردیم و این مسیر هزارپیچ را بسلامت طی نماییم.

پیام بگذارید