اصطلاحات و تعاریف بیمه ای

اصطلاحات و تعاریف بیمه‌ای

تولید ناخالص داخلی(GDP) : ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازه زمانی معین است که با واحد پول جاری کشور اندازه‌گیری می‌شود.

سهم سلامت از GDP:بخشی از تولید ناخالص داخلی سالانه هر کشور که به بخش سلامت مربوط می شود .رشد اقتصادی:
عبارت است از رشد واقعی تولید ناخالص داخلی کشور (یعنی رشد اسمی پس از تعدیل تورم) در مقایسه باسال قبل.

شاخص توسعه انسانی (HDI)
این شاخص توسط سازمان ملل متحد بر اساس سه شاخص درآمد سرانه (سرانه GDPیا برابری قدرت خرید) ، امید به زندگی (در بدو تولد) و ‌نرخ با سوادی (افراد ۶ ساله و بزرگتر) برای مردم هر کشور محاسبه می شود.

بیمه (insurance):
 برنامه ای برای مقابله با مخاطرات که در ازای قیمتی مشخص، موقعیتی برای بیمه شده فراهم      می آورد، که وقتی متحمل ضرر مالی شد یک بیمه گر در این ضرر با او شریک باشد. بیمه درمان( health insurance):
 نوعی پوشش بیمه ای که شامل پرداخت مزایا برای بیماریها یا تصادفات می باشد و شامل بیمه خسارات ناشی از حادثه(تصادف)، از کار افتادگی و هزینه های پزشکی می شود. 

بیمه خدمات دندانپزشکی (dental plan):
 پوششی که بازپرداخت هزینه های خدمات و تجهیزات دندانپزشکی را فراهم می سازد، مراقبت های پیشگیری کننده را نیز در بر می گیرد و ممکن است این مزایا با مزایای پوشش های درمانی دیگر نیز همراه و تکمیل شود، و یا ممکن است از طریق طرحی که جدا از سایر پوشش های بیمه ای است، انجام شود.
بیمه گر(insurer):
یکی از طرفین قرارداد بیمه که تعهد می کند تا مزایا و خسارات را بپردازد.همچنین هر شرکتی که در امر فراهم کردن بیمه برای مردم فعالیت کند بیمه گر نامیده می شود. 

بیمه شده (insured ):
شخصی که بر اساس یک بیمه نامه، تحت پوشش بیمه است و بیمه گر به او یا نماینده او (بیمه گذار)منافع بیمه را می پردازد.

  ضریب نفوذ بیمه
برای مقایسه وضعیت صنعت بیمه کشور با کل اقتصاد از شاخص ضریب‌نفوذ بیمه استفاده می‌شود. این شاخص حاصل تقسیم حق‌بیمه تولیدی به تولید‌ناخالص‌داخلی است و بیانگر حرکت سریع تر(آهسته‌تر) صنعت بیمه در مقایسه با مجموعة اقتصاد کشور است.
ضریب خسارت:
برای محاسبه اینکه چند درصد از حق‌بیمه‌ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه‌گذاران برگشت داده شده یا خواهد شد، از شاخص «ضریب‌خسارت» استفاده می‌شود. 
فرانشیز(franchise) :قسمتی از هزینه درمان است که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات درمانی پرداخت نماید.
پرداخت از جیب مردم (Out-of-pocket payment) :

سهم مجموعه هزینه های خدمات بهداشتی درمانی که توسط مردم پرداخت می شود نسبت به کل هزینه های این خدمات.
حق سرانه(premium): 
مبلغی است که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه ، برای هر فرد در یک ماه تعیین می گردد.
بیمه پایه سلامت (basic health insurance ): 
بیمه پایه شامل فهرستی از خدمات و کالاهای سلامتی اساسی و پایه است که با توجه به محدودیت های مالی ، سیاسی، اجتماعی در یک فرآیند اولویت گذاری و سهمیه بندی تعیین و توسط سازمان های بیمه گر پایه تأمین مالی می شود.
بیمه تکمیلی((complementary health insurance : 
(بر اساس برنامه پنجم توسعه) این بیمه شامل آن دسته از خدمات و کالاهایی می باشد که در لیست تعهدات بیمه پایه سلامت قرار ندارد.لازم به ذکر است، تا کنون بیمه تکمیلی درمان در کشور مازاد هزینه خدمات بیمه پایه را پرداخت و عملاً به عنوان بیمه مازاد عمل نموده است. 

Complementary Private Health Insurance
پوشش بیمه تکمیلی برای مازاد هزینه های درمانی که توسط بیمه پایه پرداخت نشده است.به آن ،بیمه مازاد هزینه نیز می گویند. 

Supplementary Private Health Insurance
پوشش بیمه تکمیلی برای خدماتی که تحت پوشش بیمه پایه نمی باشد.به آن، بیمه مازاد خدمت نیز می گویند.

پیام بگذارید